Kotly na biomasu

Čo je biomasa?

Biomasa predstavuje veľký potenciál obnoviteľnej energie sveta i Slovenska. Biomasou rozumieme materiály rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktoré sa dajú priemyselne a energeticky využiť. Ide nielen o pestované rastliny, ale aj o druhotné suroviny, ktoré vznikajú pri pestovaní, či odpad.

Keďže biomasa je domáci zdroj energie, netreba ju dovážať a jej cena nezávisí od monopolného dodávateľa alebo od vývoja na medzinárodnom trhu.
Biomasa sa považuje z hľadiska emisií CO2 za neutrálne palivo, nakoľko pri jej spaľovaní sa uvoľní iba toľko CO2, koľko rastlina počas svojho rastu prijala.

Kotly na biomasu

Moderné vykurovacie zariadenia spaľujúce biomasu ponúkajú dnes štandard a komfort porovnateľný so zariadeniami na plyn.

Kotly na biomasu rozdeľujeme podľa toho aký typ paliva spaľujeme. Môžu to byť pelety, drevené brikety, štiepka, kusové drevo, rýchlorastúce energe-tické plodiny, slama a pod.
Pri vykurovaní rodinných domov sa využívajú väčšinou kotly na drevné pelety, či brikety, kusové drevo, rýchlorastúce energetické rastliny.
Pri centrálnych rozvodoch (veľkovýrobniach) tepla sa väčšinou budujú zaria-denia na spaľovanie komunálneho, priemyselného, živočíšneho, poľnohospodárskeho odpadu a slamy.

Kotol na biomasu pre priemyseľné využitie

Príklady skladovanie a dopravy peliet v rodinných domoch

Kotol na biomasu pre priemyseľné použitie

Kotol na biomasu

Neváhajte a kontaktujte nás pre bližšie informácie!