VETROPACK
Nemšová

VETROPACK
Nemšová


Dodávka a montáž rozvodov vody, plynu a DRS k recyklačnej linke
Termín: 10-11/2008

Rozvody médií pre IS 723
Termín: 5/2008

Rekonštrukcia tlakového vzduchu v časti kmenáreň
Termín: 4-5/2008

Dopravná trasa pre vápenec
Termín: 2-3/2008

Montáž kompresora a rozvodov tlak. vzduchu v kompresorovej stanici
Rozšírenie chladiaceho okruhu vody

Termín: 7-8/2007

Rozvod kyslíka a osadenie trysky kyslíka
Plynofikácia piecky na vypaľovanie žľabov - plynoinštalácia a rozvod stlačeného vzduchu

Termín: 4-7/2007

Vaňa W71
Montáž plynových potrubí a staníc pre vaňu W71
Montáž a dopojenie hlavných horákov o výkone 6 MW

Objednávateľ : Horn Glass Industries a.s., Plossberg

Potrubné rozvody chladiacej vody , tlakového vzduchu a vákua pre vaňu W71
Rozvody chlad. Oleja postreku nožníc
Pripojenie Feedroch W71 na rozvody zemného plynu

Termín: 9-12/2006

Montáž rozvodov tlak. vzduchu a chlad. vody k postreku výrobkov
Termín: 1-2/2005

Vaňa č.72
Montáž plynových rozvodov, armatúr a staníc, rozvody tlak. vzduchu pre vaňu 72
Termín: 9-10 / 2004

Objednávateľ : Teplotechna Prima, s.r.o., Teplice
č.tel. : 00420 / 417 816 010


Rekonštrukcia vodného hospodárstva kompresorovne
Termín: 7-9/2004

Preložka potrubia rozvodu plynu 0,4 MPa pre vaňu 72
Preložka tlakového vzduchu 0,6 MPa
Preložka vákua mechanická časť

Termín: 2-4/2004

Rekonštrukcia UK pre expedíciu
Termín: 12/2003

Oprava rozvodu ÚK v administratívnej budove
Termín: 9/1999

Úprava chladiacej vody pre TA č.6 a č.7
Termín: 7-8/1998

Výroba tepla
Rozvody horúcovodov a rekonštrukcia UK po celom areáli
Dodávka a montáž výmen. staníc pre:
Výpočtové stredisko - tep. bilancia 86kW
Invest. budovu - tep. bilancia 65 kW
40 b.j- tepelná bilancia 375kW
Hutnú halu - tepel. bilancia 120kW
AB- tepelná bilancia 1166kW
Úprava v OST- Posilovacie čerpadlá
Vonkajšie rozvody TV
Vonkajšie rozvody HV
Vonkajšie rozvody v AB

Termín: 1997-1999

Rekonštrukcia TA č.5
Tlak. vzduch. pripojenie TA č.3
Vodné hospodárstvo
Chladiaca voda
Vákuová stanica
Rozvod tlaku vzduchu
Prevedenie rozvodov plynu a chladenia horák. dosiek vane č.5
Termín: 3-6/1997

Montáž konštrukcie zastrešenia Kmenáreň - betónové silá
Dodávka a montáž obslužnej plošiny elevátora

Termín: 11-12/1996

Výmena poškodených potrubných rozvodov, výmena kúrenárskych armatúr a registrov
Termín: 9-11/1996

Rekonštrukcia vane TA č.7
Prípojka plynu a tlak. vzduchu
Rozvod plynu a tlakového vzduchu na pracovnej časti vane a feedroch a prevedenie ankrovania feedrov
Termín : 4-7/1996

Objednávateľ: Teplotechna Slovakia s.r.o. Kysucké Nové Mesto
č.tel.: 041 / 213 707


Rekonštrukcia šatní a výmenníková stanica Hutná hala I
Dodávka, montáž a demontáž vykurovania
Výmena poškodených potrubných rozvodov, armatúr a registrov

Termín: 10-12/1995

Investor : VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
Objednávateľ : VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
č. tel. : 032 / 655 74 93
Považský cukor
Trenčianska Teplá

Považský cukor
Trenčianska Teplá


Optimalizácia, úspora energií, vykurovanie, potrubné rozvody stlačeného vzduchu a barometrickej kondenzácie
Termín: 1-9/2008

Dodávka montáž potrubných trás pre odstredivky
Termín: 9/2007

Dodávka a montáž potrubia kalolisovej šťavy
Rozšírenie barometrickej kondenzácie
Oprava potrubných rozvodov chladiacich veží a ČOV

Termín: 4-7/2007

Dodávka a montáž potrubných rozvodov k nádržiam ťažkej šťavy a k lagúnam
Dodávka a montáž potrubných rozvodov - odstredivková stanica, vrátane oceľových závesov a konzol pre uchytenie potrubia
Dodávka a montáž potrubných rozvodov pre súbory extrakcie a čistenia šťiav
Termín: 6-9/2005

Dodávka a  montáž potrubných rozvodov na akciu
Modernizácia príjmu repy a rezkolisovne
Oprava potrubných rozvodov mazania, barometrickej a plaviacej vody
Oprava potrubných rozvodov ČOV a TEC
Montáž vykurovacieho zariadenia do zásobníkov Melasu

Termín: 5-10/2004

Rekonštrukcia varne 2003
Termín: 6-7/2003

Rekonštrukcia potrubných rozvodov vo varni
Termín: 8/2002

Rekonštrukcia technologických potrubí ľahkej šťavy
Termín: 5-6/2002

Rekonštrukcia vykurovania a ZTI v sociálnej budove
Termín: 5-7/2002

Rekonštrukcia filtrácie a dočerič
Potrubné trasy, príprava a osadenie armatúr v objekte Varňa
Dodávka a montáž potrubných rozvodov pre epuráciu štiav

Termín: 5-7/2001

Rekonštrukcia Považského cukrovaru - 1. etapa dodávka a montáž potrubia pre zrnič, kryštalizáciu ,pre chladiace kryštalizátory a varostroje
Termín: 6-8/2000

Dodávka a montáž vnútorných vodovodov a strojného vybavenia, oceľ. a PVC potrubia, kanalizácia

Objednávateľ: Považský cukor a.s., Trenčianska Teplá
č. tel.: 032 / 655 86 42
Považská cementáreň
Ladce

Považská cementáreň
Ladce


Rekonštrukcia mletia cementu - Centrálna kompresorovňa
Montáž rozvodov tlak. vzduchu a kompresorov
Preložka plynových potrubí
Chladenie linky predmieľania trosky

Termín: 11/2007 - 4/2008

Úprava komory KKS rotačnej pece - 3C.1 etapa montáž potrubných rozvodov tlak. vzduchu, plynu a mletého uhlia
Odprášenie Bypassu pecnej linky
Rekonštrukcia dopravy slinku a montáž oceľ. konštrukcií
Prekládka potrubia chladenia a tlakového vzduchu pre CM1, CM2, CM3
Zmena polohy horáku KKN

Termín: 9-12/2006 - 1-3/2007

Montáž dávkovacieho zariadenia Schenk pre kalcinačné horáky pecnej linky, montáž technologických zariadení, rozvody pneumatickej dopravy práškového uhlia, stlačeného vzduchu, zemného plynu a inetru, montáž kompresorovej stanice
Montáž a dopojenie KKN horákov o výkone: 19,3 MW, 12 MW, 9,7 MW
Rekonštrukcia mlynice cementu CM 3 - dodávka a montáž potrubných rozvodov stlačeného vzduchu a chladiacej vody
Termín: 2-3/2005

Kompletná dodávka a montáž kompresorov, rozvodov stlačeného vzduchu, technologickej vody a rozvodov CO2 k uholnému hospodárstvu
Montáž a dopojenie hlavného horáku rotačnej pece o výkone: 70,4 MW + pojazdného vozíka

Termín: 9-11/2002

Objednávateľ : Považská cementáreň a.s., Ladce
č. tel. : 042/ 460 3111, 460 3309, 460 3570
Objednávateľ : PSP Engineering a.s. Pøerov - Ing. Belza
č. tel.: 041 / 763 7353, 763 7387
CEMMAC a.s.
Horné Srnie

CEMMAC a.s.
Horné Srnie


Montáž rozvodov stlačeného vzduchu
Termín: 01/2008

Rekonštrukcia kotolne - Dielne
Výkon kotolne 400 kW

Termín: 7-8/2006

Premiestnenie vzduchových diel, tlakovej nádoby a kalcinačného horáku
Rekonštrukcia rozvodov tlak. vzduchu pre výmeník rotačnej pece a zásobník odpraškov

Termín: 1-3/2006

Kompresorovňa pre dopravu odpraškov - časť PS 5.07 - Doprava a dávkovanie prísad, PS 5.11 - Vodné hospodárstvo
Termín: 9-10/2003

Nová mlynica cementu - Kompresorovňa a rozvod stl. vzduchu, montáž odstredivých čerpadiel, montáž rozvodov chladiacej vody
Termín: 2-6/2003

Osadenie horáku na vysúšanie výmurovky rotačnej pece a prívod plynu
Termín: 10-12/2002

Rozšírenie potrubnej pošty do mlynice cementu
Termín : 10-11/2001

Sušiareň strusky:
Rozvod tlakového vzduchu
Vzdušník tlakového vzduchu
Doregulačná rada a rozvod zemného plynu

Termín: 4/2001

Zdravotechnika, vnútorný plynovod, vykurovanie v objekte Velín
Termín: 12/1999

Vodné hospodárstvo, kompresorovňa , rozvod tlakového vzduchu, rozvod chladiacej vody, rozvod plynu, montáž regulačných rád plynu, montáž a dopojenie horáku rotačnej pece o výkone 30MW a kalcinačného horáku o výkone 10,5 MW
Termín: 11-12/1999 - 1-2/2000

Objednávateľ: Cemmac a.s. Horné Srnie
č. tel.: 032 / 657
Objednávateľ: PSP Engineering a.s., Pøerov
č. tel.: 00420 / 581 23 1111
MERINA
Trenčín

MERINA
Trenčín


Dodávka a montáž plynovej kotolne o výkone 480 kW, DRS plynu, MaR, stavebné úpravy
Termín: 8-9/2008

Rekonštrukcia ÚK prístavku tkáčovne - Vykurovanie + MaR
Dodávka a montáž OST o výkone 250 kW

Termín: 10/2006

Vybudovanie požiarno-sociálneho vodovodu - trasa č.5
Termín: 3-5/2002

Rekonštrukcia rozvodov pary do tkáčovne
Termín: 1/2001

Montáž rozvodu plynu na sušiacom stroji Brückner
Vybudovanie vnútorného plynovodu k sušiacemu a fixačnému stroju Brückner
Montáž potrubných rozvodov chemikálií k stroju Bruckner

Termín: 6-8/2001

Rekonštrukcia požiarno - pitného vodovodu
Vybudovanie požiarno-sociálneho vodovodu - I. etapa
Úprava pitno-požiarneho vodovodu - II. etapa
Termín: 1-6/2001

Oprava technologickej kanalizácie
Termín: 10/2000

Modernizácia kotolne - Rozvody plynu a zjednotenie parných rozvodov
Termín: 5-7/2000

Investor: MERINA a.s. Trenčín
č. tel.: 032 / 741 4111, 743 3893
TRENS
Trenčín

TRENS
Trenčín

Reorganizácia prevádzky C
rekonštrukcia rozvodov tlak. vzduchu, rozvodov emulzie vykurovanie a ZTI

Termín: 7-9/2002

Presun výroby do haly J
kompletná dodávka a montáž ÚK vrátane vykurovacích telies SAHARA

Termín : 2-9/2002

Rekonštrukcia ÚK v hale C a NC
Termín : 7-8/2000

Rekonštrukcia ÚK v budove č.1022 - náraďovňa
Termín: 7-8/1997

Objednávateľ: SIBAMAC a.s. Bratislava, OZ Dubnica n/ Váhom
č. tel.: 042 / 442 2419, 442 2252
Continental Matador
Púchov

Continental Matador
Púchov


Vykurovanie - Prístavba výrobnej haly č.3
Termín: 6-7/2006

Dopojenie výmenníkovej stanice
Termín: 10/2006

Objednávateľ : Continental Matador s.r.o. Púchov
č. tel.: 042/ 461 2900, 4612 920


Oprava rozvodov pitnej a úžitkovej vody v hale výroby zmesí
Termín: 4/2006

Rekonštrukcia vykurovania, montáž vykurovacích jednotiek SAHARA plus, meranie a regulácia - divízia M-Pneu - I. a II. etapa
Termín: 7/2005 - 1/2006

Rekonštrukcia rozvodov pitnej a úžitkovej vody v objekte GIMAX
Termín: 5/2005

Rekonštrukcia zdroju úžitkovej vody ZV 3
Termín: 8-9/2005

Rekonštrukcia vykurov. systému v obj. č.104 - Garáže, dielne a 110 kv
Termín: 9-12/2004

Oprava izolácií rozvodov úžitkovej a požiarnej vody
Termín: 6/2004

Rekonštrukcia rozvodov pitnej a úžitkovej vody v Divízii M-PNEU
Termín: 2-4/2004

Rekonštrukcia chladenia lisov
Termín: 12/2003

Rekonštrukcia ÚK Matador a.s.
I. Etapa - vnútorné vykurovanie haly miešarne zmesí
Montáž OST

Termín: 9-11/2003

Objednávateľ: MATADOR a.s., Púchov
č. tel.: 042 / 461 3300, 461 2055
BUČINA
Zvolen

BUČINA
Zvolen

Prívod a rozvod tepelnej energie v Sušiarni reziva NARDI Horúcovod
Termín: 1-2/2001

Objednávateľ: BUČINA-MONT, s.r.o. Zvolen
č. tel.: 045 / 5301 270, 5301 290


Zásobovanie teplom a rekonštrukcia výmenníkovej stanice objektov Dolná kolónia
Termín: 9-10/2000

Objednávateľ: BUČINA ZVOLEN a.s.
č. tel.: 045 / 530 1280
RONA
Lednické Rovne

RONA
Lednické Rovne


Modernizácia tepelného hospodárstva Lednické Rovne
Dodávka a montáž teplovodnej kotolne o výkone 5 MW, parného vyvíjača o výkone 300 kg/hod., teplovodné rozvody

Termín: 9-11/2007

Investor: RONA a.s., Lednické Rovne
Objednávateľ: RONA a.s., Lednické Rovne
č. tel.: 042 / 4601 225
ZTS METALURG IMMO
Dubnica nad Váhom

ZTS METALURG IMMO
Dubnica nad Váhom


Referenční list ZTS Metalurg Immo

Dodávka a montáž VTL RS pre technológiu výroby
Prípojky VTL plynu, VTL RS plynu strojné zariadenie + kontajner, rozvod STL plynu, DRS plynu
Termín: 11-12/2008

Dodávka a montáž požiarnych hydrantov a rozvodov požiarnej vody na hale DH2
Termín: 7/2008

Montáž rozvodov úžitkovej a technologickej vody
Termín: 3-6/2008

Zhotovenie kompresorovne a rozvodov stlačeného vzduchu, chladiacej vody a pneumatickej dopravy piesku pre linku regenerácie formovacích pieskov FAT
Termín: 6-11/2007

Montáž rozvodu tlakovej vody na dopúšťanie kalových nádrží
Termín: 11/2005

Dodávka a montáž rozvodov stlačeného vzduchu, odlučovačov v apretúre a kaliarni, prekládka rozvodu kyslíka a acetylénu
Termín: 6-9/2005

Rozšírenie kompresorovej stanice, výroba pochôdznej plošiny
Cena za dielo: 393.490,- Sk bez DPH

Termín: 1-2/2003

Montáž ležatého zásobníka tlak. vzduchu
Termín: 12/2002

Kompresorová stanica a rozvody stlačeného vzduchu ku kovacím agregátom - prevádzkový rozvod silnoprúdu a stlačeného vzduchu, zámočnícke konštrukcie
Cena za dielo: 3,850.190,- Sk bez DPH

Termín: 11/2001 - 6/2002

Vykurovanie pracoviska ručné formovanie
Termín: 3/2002

Realizácia rozvodu cirkulačnej vody v objekte DH 2
Termín: 8-10/2001

Objednávateľ: METALURG IMMO s.r.o., Dubnica nad Váhom
č. tel.: 042 / 448 6078
EMERSON a.s.
Nové mesto nad Váhom

EMERSON a.s.
Nové mesto nad Váhom


Nová výrobná budova DEAS - Plynofikácia, kanalizácia a vodovodná prípojka
Termín: 12/2003-1/2004

Výmena rozvodov vykurovania - 2. časť
Termín: 3-5/2003

Prestavba haly V5 - Vonkajší rozvod STL plynu, vnútorné rozvody plynu, rozvody tlak. vzduchu a montáž teplovzdušných súprav.
Termín: 11-12/2002

Dodávka a montáž rozvodu stlačeného vzduchu, plynu a ÚK
Termín: 3-4/2002

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva VUMA - Kotolňa PK5 o výkone 450 kW, prípojka a regulačná stanica plynu
Termín: 9-10/2001

Objednávateľ: EMERSON a.s. Nové Mesto nad Váhom
č. tel.: 032 / 770 0187
MIKONA
Púchov

MIKONA
Púchov

Rekonštrukcia vykurovania admin. budovy
Termín: 6-7/2006

Rekonštrukcia výrobného závodu
Plynová kotolňa o výkone 750 kW, ÚK, prípojka plynu

Termín: 12/2004 - 2/2005

Objednávateľ: MIKONA s.r.o., Pruské
č. tel.: 042 / 449 2471, 449 2732
SAUER DANFOSS
Dubnica nad Váhom

SAUER DANFOSS
Dubnica nad Váhom


Tepelný zdroj - plynová kotolňa
Dodávka a montáž kotolne o výkone 2,7 MW ,doregulačnej stanice plynu

Termín: 5-7/2006

Objednávateľ: DNV ENERGO a.s.
č. tel.: 042 / 448 5000
EVPÚ
Nová Dubnica

EVPÚ
Nová Dubnica

Administratívny objekt - Prestavba vykurovania, chladenia a ZTI
Termín: 5/2007 - 1/2008

Plynofikácia areálu EVPÚ - kotolňa o výkone 340 kW, plynové vykurovacie telesá, rozvody STL a NTL plynu
Termín: 6-8/2005

Objednávateľ: EVPÚ a.s. Nová Dubnica
č. tel.: 042 / 440 9109
VISTEON
Ilava

VISTEON
Ilava

Hala 2
Plynofikácia haly, reg. stanica plynu, montáž vzduchotechnických jednotiek, kotolne a UK

Termín: 4-5/2008

Hala 1
Plynofikácia haly

Termín: 10-12/2007

Objednávateľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
č. tel.: 02 / 49241 111
Výrobná hala INDUPOL
Ilava

Výrobná hala INDUPOL
Ilava


Vykurovanie, plynoinštalácia a kotolňa o výkone 579 kW
Termín: 3-5/2007

STL plynovod, vnútorná plynofikácia, doregulačná stanica plynu
Termín: 3-4/2003

Objednávateľ: SESTAV s.r.o., Ilava
č. tel.: 042/ 446 5013, 446 5017
Campus
Námestovo

Výrobná hala INDUPOL
Námestovo

Dodávka a montáž chladenej vody pre technológiu a VZT
Termín: 8-10/2001

Objednávateľ: KLIMAVEX s.r.o. Košice ( SKANSKA )
č. tel.: 055 / 623 0505
ZTS MACHINERY
Dubnica nad Váhom

ZTS MACHINERY
Dubnica nad Váhom


Plynová kotolňa o výkone 285 kW- prístavok "A" - 2.etapa, ÚK
Termín: 9-10/2003

Plynová kotolňa - prístavok "A" - 1. etapa
Termín: 4/2003

Plynová kotolňa o výkone 340 kW v prístavku "B" - ÚK a plynoinštalácia
Termín: 5-9/1999

Objednávateľ: MACHINERY a.s. Dubnica n/V
č. tel. : 042 / 440 0350, 440 0200
Delmat Steel
Dubnica nad Váhom

Delmat Steel
Dubnica nad Váhom

Dodávka a montáž rozvodov kyslíka a zemného plynu vo výrobnej hale
Termín: 9/2008

Montáž rozvodov plynu a ÚK + kotolňa o výkone 135 kW
Termín: 11/2004

Dodávka a montáž vnútorného rozvodu plynu a plynových žiaričov - objekt DH3 Rezáreň
Termín: 11-12/2003

Objednávateľ: Delmat Steel a.s. Dubnica nad Váhom
č. tel.: 042 / 442 1776
Mäsopriemysel
Myjava

Mäsopriemysel
Myjava

Dodávka a montáž plynovej kotolne o výkone 130 kW a dopojenie VZT uzlov
Termín: 6-7/2004

Rekonštrukcia parného kúrenia rozvodov vody
Termín: 10-12/2003

Objednávateľ: Fabuš Peter
č. tel.: 034 / 621 2485
PMP
Púchov

PMP
Púchov


Rekonštrukcia výrobnej haly, dodávka a montáž vykurovania a zdravotechniky
Termín: 9-11/2008

Dodávka a montáž kotolne, ÚK, ZTI
Rozvody tlak. vzduchu

Termín: -

Rozvody pary k udiarňam a varným komorám
Termín: -

Objednávateľ: PMP Púchov
č. tel.: -
OBAL-VOGEL & NOOT
Nové Mesto n/Váhom

OBAL-VOGEL & NOOT
Nové Mesto n/Váhom

Sklad plechu - dodávka a montáž ÚK a vzduchotechniky
Termín: 4-5/2000

Ústredné vykurovanie
Termín: 5-6/1997

Investor: Obal-Vogel & Noot
Objednávateľ: CONSTRUMA s.r.o. Trenčín
č. tel.: 032 / 431 672
FEMAX
Dubnica nad Váhom

FEMAX
Dubnica nad Váhom

Oprava teplovodného vykurovania vo výrobnej hale
Plynofikácia, kotolňa o výkone 180 kW
STL prípojka plynu

Termín: 9-12/2000

Objednávateľ: FEMAX, spol. s r.o.
č. tel.: 0905 322 691
LAS s.r.o.
Trenčín

LAS s.r.o.
Trenčín

Dodávka a montáž zdravotechniky a vykurovania na akcii Sociálno-prevádzková budova LAS Trenčín
Rekonštrukcia ÚK, vodovodného hydrantu a stlačeného vzduchu v hale PORSCHE
Dodávka a montáž ÚK - Prístavba skladového hospodárstva k výrobnej hale

Termín: 4-8/1996

Objednávateľ: LAS s.r.o. Trenčín
č.tel.: 032/ 657 1207
GLAVET s.r.o.
Bratislava

GLAVET s.r.o.
Bratislava

Skladovací a výrobný objekt - prípojka plynu
Administratívny a sociálny objekt - ÚK a plynoinštalácia
Skladovací a výrobný objekt - ÚK a plynoinštalácia

Termín: 5-10/1998

Objednávateľ: CONSTRUMA s.r.o. Trenčín
č. tel.: 032 / 743 1672
OLD HEROLD FERM s.r.o.
Trenčín

OLD HEROLD FERM s.r.o.
Trenčín

Rekonštrukcia ÚK v objekte sklady a soc. zariadenia
Termín: 5-8/1999

Objednávateľ: OLD HEROLD FERM s.r.o. Trenčín
Matador Automotive
Dubnica nad Váhom

Matador Automotive
Dubnica nad Váhom

Rekonštrukcia rozvodov technologickej vody
Termín: 9-10/2008

Výmena rozvodu TUV v suteréne DM1
Termín: 10-12/2008

Potrubné rozvody kyslíka 0,16 MPa v objekte haly DM2 a DU12
Termín: 2-3/2008

Objednávateľ: Matador Automotive, a.s., Dubnica nad Váhom
č. tel. : 042 / 440 0201
TC ENGINEERING
Nemšová

TC ENGINEERING
Nemšová

Rozvod technických plynov - kyslík, acetylén
Termín: 6/2006

Investor: TC ENGINEERING
Objednávateľ: Linde Technické Plyny Slovensko k.s.
č. tel.: 02 / 491 02 511-512
Výr. závod KNOOT
Modra

Výr. závod KNOOT
Modra

Zdravotech. inštalácia a požiarny vodovod vo Výrobnej hale 2.
Odvodnenie strechy na Sociálno-prevádzkovej budove

Termín: 4-8/2000

Objednávateľ: KERAMING v.o.s. Trenčín
č. tel.: 032 / 652 0075, 57 7425
Výroba vápna DOLVAP
Varín

Výroba vápna DOLVAP
Varín

Dodávka a montáž zariadenia kompresorovne a rozvodov stlačeného vzduchu
Termín: 2-3/2005

Objednávateľ: PSP Engineering a.s., Pøerov
č. tel.: 00420 / 581 23 111
Hala PUMS
Dubnica nad Váhom

Hala PUMS
Dubnica nad Váhom

Vykurovanie haly plynovými infražiaričmi
Termín: 9-12/2007

Objednávateľ: SEMAINE s.r.o. Dubnica nad Váhom
VÁH OBUV
Ilava

VÁH OBUV
Ilava

Plynoinštalácia a rozvody stlačeného vzduchu
Termín: 3-5/1997

Objednávateľ: RIEKER OBUV s.r.o. Komárno
Areál ZTS
Dubnica nad Váhom

Areál ZTS
Dubnica nad Váhom

Oprava vnútorných výstuh zbernej nádrže kondenzátu
Termín: 4/2002

Oprava kondenzačného potrubia DN 400
Termín: 1/2002

Objednávateľ: DNV ENERGO, Dubnica nad Váhom
č. tel.: 042/ 448 5002