Firma VIKRA vlastní rozsiahle oprávnenia v oblasti tlakových a plynových zariadení, ktoré nám boli vydané Slovenskou technickou inšpekciou, s ktorou úzko spolupracujeme na projektoch vyžadujúcich jej účasť. Tieto oprávnenia sme získali vďaka profesionalite našich vedúcich a montážnych pracovníkov.

» Technické zariadenia tlakové skupina A, B

» Technické zariadenia plynové skupina A, B
Firma má oprávnenie a osvedčenie pre montáž, rekonštrukciu, opravu a údržbu
tlakových zariadení v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z.z. v rozsahu:
Technické zariadenia tlakové skupina A

» a4 kotly parné a kvapalinové
IV. trieda

(parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinové kotly s tepelným výkonom do 5,8 MW vrátane)

» b1 tlakové nádoby stabilné
IV. trieda

(tlakové nádoby stabilné, ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0, 2 MPa, s objemom nad 10 l, ktorých súčin objemutechnického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovného pretlaku v Mpa (ďalej len "bezpečnostný súčin") je väčší ako 500)

» b2 tlakové nádoby stabilné
III. trieda

(tlakové nádoby stabilné, ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0, 2 MPa, s objemom nad 10 l, ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 20, ale neprevyšuje hodnotu 500 , okrem vzdušníkov motorových vozidiel)
 
Technické zariadenia tlakové skupina B

» a1 kotly parné a kvapalinové
V. trieda

(kotly s konštrukčným pretlakom do 0,05 MPa vrátane, v ktorých teplota pracovnej látky je pri takom pretlaku nižšia ako jej bod varu: 1. s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW)

» b1 tlakové nádoby stabilné
II. trieda

(tlakové nádoby stabilné, ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0, 05 MPa, s objemom nad 0, 2 l, ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 2, 5 MPa a bezpečnostný súčin je väčší ako 2, ale
a) neprevyšuje hodnotu 20 alebo
b) prevyšuje hodnotu 20, ale objem neprevyšuje 10 l)


» b2 tlakové nádoby stabilné
I. trieda

(tlakové nádoby stabilné, ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 0,2 l, ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,05 MPa, ale prevyšuje 2,5 MPa, a bezpečnostný súčin je väčší ako 2, ale
a) neprevyšuje hodnotu 20,
b) prevyšuje hodnotu 20, ale najvyšší pracovný pretlak neprevyšuje 0,2 MPa, alebo
c) prevyšuje hodnotu 20, najvyšší pracovný pretlak prevyšuje 0,2 MPa, ale objem neprevyšuje 10 l)


» d1 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda

I. trieda

(potrubné vedenia v ktorých pracovnou látkou je vodná para s najvyšším pracovným pretlakom väčším ako 0,1 MPa alebo horúca voda s teplotou prevyšujúcou jej bod varu pri pretlaku 0,1 MPa (120 oC), pričom najvyšší vnútorný rozmer potrubia je väčší ako 100 mm bez ohľadu na rozšírené časti )

» d2 potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch

II. trieda

(potrubné vedenia v ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 1 MPa a súčasne najväčší vnútorný rozmer potrubia je väčší ako 100 mm (bez ohľadu na rozšírené časti) a pracovnou látkou je vzduch)

» e1 bezpečnostné zariadenia zabraňujúce
prekročeniu najvyššieho pretlaku