Tepelné čerpadlá

V zemi, vode i vo vzduchu je obsiahnuté nesmierne množstvo tepla, avšak jeho nízka teplotná hladina neumožňuje priame energetické využitie. Tepelné čerpadlá sú zariadenia, ktoré umožňujú odoberať teplo od okolitého prostredia. Ďalej toto teplo previesť na vyššiu teplotnú hladinu a cielene ho odovzdať pre potrebu vykurovania alebo pre ohrievanie teplej úžitkovej vody.

Tepelným čerpadlom sa dá ušetriť až 65% nákladov na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody. Pri prevádzke tepelného čerpadla nevznikajú žiadne emisie ani pevný odpad.


Princíp tepelného čerpadla

V TČ sa pravidelne opakuje cyklus, ktorý má 4 fázy:

1. vyparovanie - odoberaním tepla z vody, zo vzduchu alebo zo zeme cez prvý výmenník sa chladivo odparuje, čím sa dostáva do plynného stavu
2. kompresia - kompresor stlačí ohriate chladivo, čím vzrastie jeho teplota
3. kondenzácia - ohriate chladivo potom odovzdá teplo vykurova ciemu médiu prostredníctvom druhého výmenníka. Tým sa chladivo ochladí a skondenzuje späť na kvapalinu;
4. expanzia - prechodom cez expanzný ventil sa zníži tlak a chladivo putuje späť k prvému výmenníku. Vo výmenníku sa znova ohreje a cyklus sa uzatvára

Na to, aby sa mohol tento cyklus opakovať, je potrebné dodať kompresoru tepelného čerpadla elektrinu na pohon kompresora. Jeho tepelný vykurovací výkon je daný súčtom oboch vložených energií, teda energie získanej z prostredia a elektriny potrebnej na pohon kompresora. Tepelný výkon je preto vždy väčší, ako energia vynaložená na pohon tepelného čerpadla. Pomer tepelného výkonu a príkonu je tzv. výkonové číslo (vykurovací faktor). Čím je vyššie, tým je tepelné čerpadlo účinnejšie.

Tepelné čerpadlo voda/voda

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Niektoré tepelné čerpadlá môžu dokonca slúžiť nielen na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, ale zvládnu aj účinné riadené prevetrávanie obytných priestorov.

Typy tepelných čerpadiel

Voda/voda - kolektor Voda/voda - vrt Vzduch/voda

Voda/voda - kolektor

Voda/voda - vrt

Vzduch/voda

Zem/voda - kolektor Zem/voda - vrt  

Zem/voda - kolektor

Zem/voda - vrt