Naša spoločnosť disponuje kvalitnými pracovníkmi v oblasti zváračských prác, ktorí sú pravidelne zaškoľovaní a preskú-
šavaní.

Sme oprávnení vykonávať zváračské práce v súlade s týmito normami:
» STN EN 287 311 zváranie kyslíkovo-acetylénovým plameňom
» STN EN 287 111 zváranie oblúkom obalenou elektródou
» STN EN 287 141 zváranie netaviacou elektródou v inertnom plyne
» STN EN 13 133 Spájokanie
» EN 13067 elektrofúzne zváranie plastov