SME ODBORNÍCI V ODBORE

Firma VIKRA vlastní rozsiahle oprávnenia v oblasti tlakových a plynových zariadení, ktoré nám boli vydané Slovenskou technickou inšpekciou. Vďaka týmto oprávneniam môžeme našu odbornú činnosť vykonávať nielen na Slovenku ale v celej Európskej únii. Tieto oprávnenia sme získali vďaka profesionalite a zodpovednému prístupu našich vedúcich a montážnych pracovníkov.

Oprávnenie a osvedčenia pre plynové zariadenia

Oprávnenie a osvedčenia pre tlakové zariadenia

ISO certifikát

Kvalitu  a odbornosť našej spoločnosti sme zvýšili aj implementáciou a dodržiavaním  systémov  kvality EN ISO 9001:2015, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EN ISO 45001:2019 a systémom environmentálneho manažérstva EN ISO 14001:2015.

Okrem toho vlastníme množstvo oprávnení na montáž najmodrenejších a najkvalitnejších  zariadení v oblasti  vykurovania, plynoinštalácii a zdravotechniky, ktoré nám boli vydané ich výrobcami po absolvovaní odborných školení a kurzov.