Vetropack patrí k popredným európskym výrobcom obalového skla. Závod v Nemšovej vyrába, predáva a distribuuje sklenené obaly. Ako jediný výrobca na Slovensku, je hlavným dodávateľom obalového skla pre domáci potravinársky a nápojový priemysel.

Naša spoločnosť sa tu už od roku 1995 podieľa na budovaní a modernizácii strojnotechnologických zariadení, potrubných rozvodov, vykurovania a zdravotechniky.

Výpis významnejších zákaziek:

Sklárska taviaca pec 72
Montážne práce na potrubných rozvodov, plynových zostavách, systéme chladiacej vody a stlačeného vzduchu, zabezpečenie prekladu PD, úradné skúšky (2019)

Sklárska taviaca pec 71 17,23 MW
Montážne práce na potrubných rozvodov, plynových zostavách, systéme chladiacej vody a stlačeného vzduchu, zabezpečenie prekladu PD, úradné skúšky (2018)

Rekonštrukcia rozvodov vody U1, U2, P1, HH2 – nerezové potrubné rozvody

Preložky energetických médií z objektu A16 – potrubné rozvody STL plynovodu, teplovodu, úžitkovej vody, elektrorozvody, oceľové konštrukcie stavebné práce

IS BDF 721 – Dodávka a montáž nových rozvodov chladiaca voda, tlak. Vzduch, vákuum 

Rekonštrukcia vodárne – dodávka a montáž potrubných rozvodov a strojnotechnologických zariadení

Zdroj tepla – teplovodná plynová kotolňa o výkone 1,8 MW, prípojka a rozvod plynu, úprava rozvodov tepla, komín

Recyklačná linka – potrubné rozvody plynu a DRS 

Dopravná trasa pre vápenec – potrubné rozvody

Kompresorová stanica – montáž kompresora, rozvodov tlak. vzduchu, rozšírenie chladiaceho okruhu vody

Rozvod kyslíka a osadenie trysky kyslíka – potrubné rozvody

Sklárska taviaca pec 71  

Montáž plynových potrubí a staníc, dopojenie hlavných horákov o výkone 6 MW, potrubné rozvody chladiacej vody, tlakového vzduchu a vákua, rozvody chlad. oleja postreku nožníc, pripojenie Feedroch  W71 na rozvody zemného plynu (rok 2006)

Sklárska taviaca pec 72
Montáž plynových rozvodov, armatúr a staníc, rozvody tlak. vzduchu  (rok 2004)

Rekonštrukcia vodného hospodárstva kompresorovne – potrubné rozvody, tech. zariadenia, zásobníky

Administratívna budova – oprava rozvodov UK

Vaňa TA  č. 6 a č. 7 – úprava chladiacej vody 

Výroba tepla – rozvody horúcovodov, rekonštrukcia UK, dodávka a montáž výmenníkových staníc o výkone 1,8 MW

Rekonštrukcia vane TA č. 5 – tlakový vzduch, chladiaca voda, vákuová stanica, rozvody zemného plynu, vodné hospodárstvo

Kmenáreň – montáž konštrukcie zastrešenia

Rekonštrukcia  vane TA č. 7 – potrubné rozvody plynu a tlakového vzduchu

Rekonštrukcia šatní Hutná hala I – realizácia vykurovania

 

Informácie o projekte

  • Objednávateľ: VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. / Horn Glass Industries a.s
  • Miesto: Nemšová
  • Termín: 1995 – 2019
  • Typ: strojnotechnologické zariadenia, potrubné rozvody, vykurovanie, plynoinštalácia, oceľové konštrukcie, zdravotechnika